Op dinsdag 17 september, de 3e dinsdag van september, presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2020. Wat staat er op de agenda van het huidige kabinet? En waar krijgt u mee te maken als werkgever? Wij zetten een aantal belangrijke punten voor u op een rij.

De lasten op arbeid worden verlaagd
Zo wordt (meer) werken lonend(er). Dat heeft een positief effect op zowel de koopkracht van werkenden als op de arbeidsparticipatie. Het kabinet bereikt dit onder meer door een tweeschijvenstelsel (met lagere tarieven) in te voeren in box 1 van de inkomstenbelasting en door een hogere algemene heffingskorting en arbeidskorting.

De werkgelegenheid blijft in 2020 groeien
Hoewel in minder hoog tempo dan eerdere jaren. En de krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Het kabinet houdt rekening met een lichte stijging van de werkloosheid.

Het kabinet heeft een pensioenakkoord gesloten met sociale partners
De pensioenopbouw wordt toekomstbestendig en persoonlijker. En de AOW-leeftijd stijgt minder snel. Per 2022 moet het wettelijk kader voor de pensioenvernieuwing klaar zijn. Tegelijk met het pensioenakkoord zijn er maatregelen aangekondigd voor mensen met zware beroepen. Met name mensen die vlak voor hun pensioen zitten, voelen zich overvallen. Mede door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd in 2015. Dit vraagt blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers. Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet gezond door kunnen werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden.

De AOW-leeftijdsgrens wordt vanaf 2025 niet meer 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting
Om ervoor te zorgen dat ouderen in goede gezondheid hun AOW-leeftijd kunnen bereiken, wordt vanaf 2025 voor elk jaar dat de levensverwachting toeneemt de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd. Behalve dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt, zijn er nog aanvullende maatregelen afgesproken in het Pensioenakkoord. Voor alle maatregelen in het Pensioenakkoord trekt het kabinet in totaal meer dan 5 miljard euro uit.

Een Leven Lang Ontwikkelen
Het moet vanzelfsprekend worden dat werkenden en werkgevers investeren in hun ontwikkeling tijdens de hele loopbaan. Focus ligt daarbij op eigen regie. Daarom zet het kabinet ook in 2020 in op een Leven Lang Ontwikkelen.

Het kabinet werkt aan de Arbovisie 2030
Nu mensen doorwerken tot een latere leeftijd is het extra belangrijk dat zij dat gezond en veilig kunnen doen. Werk mag niet leiden tot gezondheidsschade. Met het programma Preventie Beroepsziekten ondersteunt het kabinet werkgevers bij het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. En het kabinet kijkt vooruit. Technologie verandert het aanbod en de vraag naar arbeid, net als de manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Actualiseren van het overheidsbeleid voor gezond en veilig werken is daarbij noodzakelijk. Daarom werkt het kabinet in 2020 aan de Arbovisie 2030.

Langer geboorteverlof voor partners
Het kabinet kiest voor verlenging van het kraamverlof voor partners. Om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind en gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt tussen man en vrouw. Sinds januari 2019 is daarom het geboorteverlof voor de partners verruimd van 2 dagen naar 1 week. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verder aangevuld. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal 5 weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering van 70% van het loon tot maximum dagloon.

Het Breed Offensief voor mensen met een arbeidsbeperking
Voor mensen met een beperking wordt gewerkt aan Het Breed Offensief. Het kabinet wil meer aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Daarnaast moet het voor werkgevers eenvoudiger worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Met de banenafspraak en de aanpak van arbeidsdiscriminatie worden mensen met een arbeidsbeperking gesteund om mee te doen. Werkgevers liggen op koers voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking eind 2025.

Geen herbeoordeling van WIA-ers op basis van hun inkomsten
Het kabinet wil dat mensen makkelijker aan het werk komen én blijven. Mensen die een uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangen en gaan werken, krijgen de eerste 5 jaar geen herbeoordeling op basis van hun inkomsten. In het najaar 2020 start het scholingsexperiment voor mensen met een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Het kabinet maakt een leerwerkpakket, waarbij mensen zich op de werkvloer ontwikkelen met steun van een coach. Leren in de praktijk draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

Nog geen verplichte AOV voor zzp’ers
In internationaal opzicht werken in Nederland uitzonderlijk veel mensen in een flexibel dienstverband of als zelfstandige zonder personeel. Met veel van hen gaat het goed. Maar er is ook een groep (schijn)zelfstandigen ontstaan die grote onzekerheid ervaart over werk en inkomen. Voor zzp’ers met lage tarieven is het bovendien onmogelijk om te sparen voor tijden van werkloosheid en om zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo is slechts 20% van de zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin 2019 werd aangenomen, beperkt de verschillen tussen vast en flexibel werkenden. In het pensioenakkoord is gekozen voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) voor zelfstandigen. En is aan de sociale partners gevraagd deze in overleg met zzp-organisaties verder vorm te geven voor een wetsvoorstel. Tot die tijd is een AOV niet verplicht.

Invoering minimum uurtarief voor zzp’ers in 2021
Om de groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer bescherming te bieden, geldt vanaf 2021 een minimum uurtarief van € 16,-.

Invoering zelfstandigenverklaring
Voor zzp’ers met een uurtarief boven de € 75,- geldt dat zij kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. Zij kunnen daarom straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee spreken ze vooraf met hun opdrachtgever af dat ze als zelfstandig ondernemer werken en geen loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen afdragen.

De fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 8 jaarlijkse stappen van € 250,- teruggebracht van € 7.280,- naar € 5.000,-. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd, waardoor de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind. De Commissie Regulering van Werk onderzoekt welke meer fundamentele aanpassingen nodig zijn om het arbeidsmarktbeleid toekomstbestendig te maken. Naar verwachting verschijnt het advies van de commissie eind 2019.

Invoering webmodule in 2020
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans neemt het kabinet maatregelen om de verschillen in kosten en de risico’s te verkleinen tussen vaste en flexibele contracten. Zodat de aard van het werk bepalend is voor de contractvorm die wordt gekozen. De maatregelen vanuit de WAB gaan grotendeels in per 1 januari 2020. Zo wordt er in 2020 een webmodule ingericht om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid te bieden over de aard van de arbeidsrelatie. Dit moet de terughoudendheid bij opdrachtgevers om een zelfstandige in dienst te nemen zo veel mogelijk wegnemen.

Bron: Centraal Beheer